Antwerp Christian Fellowship zoekt:

Voorganger “Church Planter”

Jobbeschrijving

Antwerp Christian Fellowship, een internationale Engelstalige baptistenkerk in het hartje van Antwerpen, is bezield en gedreven om een nieuwe dochterkerk voor de Antwerpse bevolking te planten. In dat verband zoeken wij een voorganger om leiding te geven aan het church planting team en de nieuwe congregatie. Het is onze visie een autonome, lokaal geleide gemeente op te zetten met Vlaamse, multiculturele erediensten, een door missies gedreven levensstijl en gerichte evangelisatie van de lokale bevolking. In deze nieuwe gemeente zouden drie waarden centraal staan: 1) liefde en gemeenschap; 2) doel en zingeving; en 3) identiteit en traditie. Het is onze overtuiging dat deze waarden vaak ontbreken, terwijl de Antwerpenaren er net zo naar hongeren. Verder geloven wij dat dat het Goede Nieuws en een gemeente die daarnaar leeft, genezing en herstel in onze samenleving brengen én een licht doen schijnen op het mensenhart, dat door het Koninkrijk van God wordt vernieuwd, en op de heerlijkheid die Gods kinderen te wachten staat.

Gewenste pastorale sterktes

 • (indien je getrouwd bent) De kandidaat heeft zijn vrouw lief zoals Christus zijn gemeente: zelfopofferend, zorgzaam, niet kwetsend, niet pralend, niet opgeblazen, lankmoedig, genadevol, goedertieren en begripvol.
 • (als koppel) Het hele gezin geeft blijk van vrijmoedigheid en vertrouwen als mede-erfgenamen van Christus. Zowel de man als zijn vrouw hebben belangrijke en uiteenlopende spirituele gaven die voor Gods Koninkrijk moeten worden gebruikt. In dit verband verwacht God niet dat mannen en vrouwen helemaal hetzelfde zijn en op dezelfde manier functioneren.
 • (indien je kinderen hebt) Aangezien de voorganger  en zijn vrouw voorbeelden zijn, dienen hun kinderen te groeien in zachtmoedigheid, zelfbeheersing, eerbied voor ouderen en vreugde in de Here. Tegelijk ontvangen zij van hun ouders steeds meer liefde, verduidelijking, discipline en onderricht.
 • De voorganger is een herder voor de congregatie, die hij dient. Van hem wordt verwacht dat hij zijn taak vervult met het oog op “liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof” (1 Timotheüs 1:5).
 • ACF is een multiculturele gemeenschap, en wij verwachten dat de nieuwe gemeente dit ook zal zijn. Culturele gevoeligheid en vaardigheden, passie en een roeping om over de culturele grenzen heen te werken, zijn in dit verband van essentieel belang. De voorganger en zijn vrouw hebben een rein hart dat voortkomt uit God en uit Zijn woord en dat ernaar verlangt volgelingen van Jezus te maken uit elke stam, taal en natie.

Verantwoordelijkheden

Pastorale verantwoordelijkheden
De voorganger leidt de church plant door de prediking van het Evangelie en belijdenis van zonden. Daartoe leeft hij een leven van opoffering en gehoorzaamheid en vraagt hij zijn congregatie hetzelfde te doen. Hij verricht de door de Bijbel ingestelde gebruiken en plant de erediensten. Samen met de oudsten en andere belangrijke leiders houdt hij toezicht op een volgelingenplan (“discipleship plan”) en het daaraan verbonden proces voor de gelovigen waarvoor hij de verantwoordelijk en zorg draagt.

Church planting

De voorganger rekruteert, traint en geeft leiding aan een church planting team door gebed, vasten en aanbidding in groep, en stelt daarbij duidelijke doekstellingen met het uiteindelijke oog op een autonome en (financieel) onafhankelijke Vlaamse gemeente in Antwerpen.

Toerusting en Evangelisatie

De voorganger helpt bij het opzetten van evangelische Bijbelstudies en/of maakt gebruik van creatieve evenementen die de bovengenoemde waarden helpen uitdragen. Hij leert en helpt teamleden om op doeltreffende wijze volgelingen van Jezus te maken en persoonlijk te evangeliseren.

Liefdadigheid

De voorganger leidt diakenen op en is vastberaden om liefdadigheid en rechtvaardigheid vanaf het prille begin hoog in het vaandel te dragen (Micha 6:8).

Overige verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van oudsten

De voorganger woont vergaderingen van oudsten bij en levert in dat verband bijdragen. Voorts geeft hij Bijbelse sturing aan iedereen onder zijn verantwoordelijkheid.

Delegeren

De voorganger zorgt ervoor dat de individuele gaven van de congregatie worden gebruikt

Verantwoordingsplicht

De voorganger legt verantwoording af aan de oudsten van ACF (Elders)

Vereisten

 • op regelmatige basis tijd in afzondering en gebed doorbrengen om Gods stem te horen voor geestelijke vernieuwing
 • vloeiend zijn in het Vlaams (grootgebracht in Vlaanderen)
 • volwassen zijn in het Woord van God
 • voldoen aan de vereisten voor oudsten (1 Timotheüs 3:1-7) en aan het ACF Elders Policy Document
 • beschikken over minstens 1 à 2 jaar ervaring als voorganger, als zendeling of aan een seminarie en/of (aantoonbare) ervaring als nauw bij de bediening betrokken leek (er zal ook rekening worden gehouden met andere werkervaring, met name wanneer deze gepaard gaat met door God gegeven vaardigheden, talenten en passie die ten dienste van deze functie kunnen worden gesteld)
 • een steeds beter begrip van het Evangelie hebben en ernaar verlangen het een steeds voornamere plaats te geven in ons leven en in het sociale weefsel van het stedelijke Antwerpen
 • in staat zijn om leiding te geven aan een team vrijwilligers en om eenheid in visie en missie over te brengen
 • een hart hebben voor het verlorene en voor jonge/onvolwassen gelovigen
 • georganiseerd, administratief begenadigd en ondernemend zijn, alsmede een teamspeler en een goede manager & “ontwikkelaar” van mensen
 • Computervaardigheden – Powerpoint, Word, Google Docs, Skype, basic Excel

Hoe solliciteren?

 • Stuur uw cv naar ACFChurchPlant@gmail.com. Deze dient vergezeld te gaan van:
  • (1) Referenties met bijbehorende telefoonnummers en e-mailadressen
   • een persoonlijke referentie van iemand die u goed kent, een vriend of collega die met kennis en ervaring uw karakter en invloed als Christen kan beoordelen
   • een professionele referentie van een werkgever die met kennis en ervaring uw arbeidsethos en professionele vaardigheden kan beoordelen
   • een referentie van een voorganger of Christelijk leider, d.w.z. iemand die u spiritueel heeft geleid als voorganger of Christelijk leider
  • (2) een audio-opname van een preek of (indien niet van toepassing) een toespraak die u heeft gegegeven, of een schriftelijk overzicht van een Bijbellering of -studie die u heeft verricht
  •  
 • Solliciteren kan tot en met 25 Mei 2019